28.12.23

Sakala maleva pealik Andres Lapp töötab selle nimel, et iga kaitseliitlane teaks oma rolli


Kaitseliidu Sakala maleva pealikuks sai tänavu augustis major Andres Lapp. Oma sõnul on pealik teenistuses oldud nelja kuu jooksul sisse elanud ja tunneb end hästi. 

On olnud üsna kiire aeg, esimesed kaks kuud võttis põhienergia suurõppus Ussisõnad. „Ülejäänud aja olen tegelenud nii-öelda väljaspoole mitte paistva tegevusega. Olen püüdnud korrastada kaitseliitlaste arusaamist malevast ja sellest, millised allüksused meil on, millised ülesanded meil on rahu- ja sõjaajal ning mis allüksused vastutavad millise osa eest Viljandimaal,” rääkis Lapp.

Üks kõrgpunktidest, mis pealikule neljast esimesest töökuust meelde jääb, on kahtlemata Ussisõnad. „Mind väga positiivselt üllatas nende Viljandimaa inimeste motivatsioon ja teotahe riigi kaitsesse panustada. Teisalt üllatas mind see, kuidas Sakala malev selle õppuse väga sujuvalt ja efektiivselt ära korraldas!”

On teisigi toredaid ja meeldejäävaid hetki, möönis Lapp. „Alates sellest toredast tseremooniast, kui ma lipu vastu võtsin – seda päeva ma ei unusta kindlasti mitte kunagi! Oleme toredalt tähistanud maleva ja Kaitseliidu aastapäeva. Olen saanud olla  Naiskodukaitse ja noorte üritustel.” 

Uuelt aastalt loodab Andres Lapp seda, et tuleks täpsem arusaam, kuhu Kaitseliit liigub, arvestades, et organisatsioonil on uus ülem. „Ma loodan, et tuleb selgus selles osas, mis kuju maakaitse võtab ja mis roll talle jääb. Kuidas maakaitse mahub diviisi lahinguruumi ja diviisi ümber, milliseid toetusvajadusi diviisil maakaitsele on – see kõik täpsustab seda, milline on meie sõjaaja roll ja kuidas me peaksime selleks valmistuma, et seda ülesannet võimalikult hästi täita, et olla riigikaitses arvestatav partner,” rääkis ta. 

Maleva tasandil loodab pealik, et see nii-öelda korrastamistöö, mida ta seni on koos allüksuste ülematega teinud, hakkab heas mõttes edasi arenema. „Korrastamine toob mõne aja möödudes kaitseliitlasele selguse, mis on tema roll, mida temalt oodatakse, kuhu ta kuulub ja kes on tema ülemus. Üldises plaanis parem tunnetus allüksuse tasemel: millega tegeleb ja mille eest vastutab see allüksus, kuhu keegi kaitseliitlane kuulub. See on see selgus, mida ma ootan. Kui see õnnestub, siis ma arvan, et kaitseliitlase enda roll tuleb paremini välja, ta saab ennast paremini ette valmistada ja ta saab paremini panustada. Kavatsen seda arusaama ja vastutust suunata allüksustesse kohustuse taju tekitamise läbi,” selgitas Lapp ja täpsustas, et see kõik pole praegu hirmus segane, aga on mingid märgid, et kõik pole päris üheselt mõistetav.

Kõige madalamalt hakkab see Lapi sõnul pihta sellest, mis on kaitseliitlase kriisi- ja sõjaaja roll ja mis on tema ametikoht – olgu see siis rohelises või valges struktuuris, ja kuni sinnamaani välja, mida malev täpsemalt teeb.

Uue aasta väljaõppe plaanidest rääkides tõi malevapealik välja selle, et sügisel oktoobrikuus tuleb õppus Sibul, mis oma ülesehituselt ja formaadilt on üsna sarnane Ussisõnadega. Sellel osaleb ka maleva sõjaaja koosseis peaasjalikult õppivate üksustega. Sinna õppusele kutsutakse Lapi sõnul ka teatud hulga ussisõdurite rühmasid ning proovitakse maleva kui tervikuga koostööd. „Et õppus hästi õnnestuks, on sinna juurde viivad etapid. Kevadel kaks korda ja enne õppust veel ühe korra, kus juhtkond võetakse kokku. Alustame õppuse planeerimisest, siis taktikaharjutuse läbimängimine kaardiharjutuse ja sõjamänguna ja jõuame siis päris taktikaharjutuseni oktoobrikuus,” tutvustas ta plaane. 

Enne Sibulat tuleb Naiskodukaitsel ja Päästeametil päris suur evakuatsiooniõppus, mille eesmärk on läbi harjutada Lõuna maakaitseringkonnast tsiviilelanikkonna evakuatsioon. „Evakueerime inimesi Põlva-, Võru-, Valga- ja võib-olla ka Tartumaa aladelt Viljandimaale. Siin on ka Kaitseliidul oma roll mängida,” ütles Lapp.

Malevapealiku kinnitusel jätkub tavapärane üksuste väljaõpe (laskeharjutused, taktikaharjutused). 

Major Lapp tõdes, et ta tahaks parandada uute liikmete väljaõppesse kaasamist. „Ma pole veel otsustanud, kas ma teen seda läbi uue korrastatud struktuuri ja annan ülesande näiteks ühele üksikkompaniile või malevkonnale teha oma uutele liikmetele õppepäev, kus tutvustatakse maleva relvastust, tehakse taktika meeldetuletust või esmast taktikaõpet inimestele, kes ei ole ajateenistuses käinud. Või teha malevas tervikuna uutele liikmetele õppepäev, kus ka malevakonnad saavad ennast tutvustada. Mulle meeldib sellest mõelda kui 12 tunni SBK-st, aga see oleks tutvustav, mitte sooritav.” 

Lapp tunnetab, et seda oleks vaja, sest inimesed liituvad, aga ei saa enne tegutseda, kui alles sõduri baaskursusel või mõnel õppusel. Mõnel võib selleni jõudmiseks kuluda aasta ja see on pealiku arvates liiga pikk aeg.

Uusi liikmeid pealiku rõõmuks aga tuleb. Tema andmetel on novembri-detsembri saak 8 inimest, mis on väikese maleva kohta täiesti hea tulemus. „Kaitseväe poolt on sõjaaja ametikohtade arv ette antud ja fikseeritud ning selle muutmine peab olema väga hästi motiveeritud ja põhjendatud. Aga Kaitseliidu ülema üks tegevussuundadest on see, et sõltumata fikseeritud rohelisest struktuurist, pole Kaitseliidu poolel piirangut ees – iga kaitseliitlane peab leidma endale rolli kriisi- ja sõjaajal ning toetusstruktuuri võrgustikku sihtüksuse näol võib peaaegu lõpmatult arendada,” arutles Lapp.

Instruktoreid malevapealiku hinnangul jagub ja ta on seda meelt, et potentsiaal tuleb endi hulgast üles leida ja rakendada. „Siin ma kordan Ussisõnadel kogetud positiivset imestust, kuidas me oma instruktoritega selle asja ära tegime! Aga me peame vaatama, et me oma instruktoreid ära ei kurna. Kui neist puudu tuleb, siis loodetavasti saame Kaitseväest abi.”

Maleva staabi koosseisu osas Lapi kinnitusel suuri muudatusi ei ole ette näha. Valgamaa maleva pealikuks suundunud major Silver Mäest tühjaks jäänud staabiülema koht jääb Lapi sõnul praegu täitmata. „Mul on sinna välja vaadatud ja läbi räägitud üks kandidaat. Loodame, et ta tuleb sügisest meile appi. Nii palju võin öelda, et tegemist ei ole Sakala maleva jaoks võõra mehega, ta on meie maleva liige, aga tegevteenistuses praegu lihtsalt mujal.”

Malevapealik tõdes sedagi, et kaitseliitlastele omaseks saanud traditsioonilised peod ja tähistamised jäävad mõistagi alles, näiteks juba 3. jaanuaril hoitakse au sees Vabadussõjas võidelnute mälestust. „Eripära aga on see, et vastutuse tähtpäevade eest annan allüksuste ülematele, Viljandimaa on nende vahel ära jagatud. Tahaksin näha, et allüksuste ülemad kas ise või siis organiseerivad oma esinduse kaasates noori ja naiskodukaitsjaid nende tähtpäevade väärikale tähistamisele,” selgitas Lapp. 

Major Andres Lapp soovis kõigile kaitseliitlastele, naiskodukaitsjatele ning noortele tegusat ja Kaitseliidu rohket uut aastat.

Kuula vestlust malevapealikuga siit. 


13.12.23

Silver Mäe asub Valgamaa maleva pealiku ametisse


Kolmapäeval, 13. detsembril leidis Kaitseliidu Valgamaa maleva hoovil aset pidulik tseremoonia. Kaitseliidu ülem kindralmajor Riho Ühtegi andis üle Valgamaa maleva lipu Sakala maleva endisele staabiülemale ja pikalt maleva pealiku ülesannetes tegutsenud major Silver Mäele. 

2017. aastast oli Valgamaa maleva pealik major Kaido Lusik (fotol parempoolne).

 Foto: Gunnar Teas 

11.12.23

Aeg tagasi vaadata, aeg uusi samme seadaVabatahtlikult riigikaitsesse panustavad inimesed teavad, et tihti toimuvad olulised sündmused ja kokkusaamised just nädalavahetusel. Ei olnud erandiks ka selja taha jäänud laupäev, kui Sisekaitseakadeemias kogunesid teabepäevale Kaitseliidu vabatahtlikud pealikud. Nende all mõeldi eelkõige malevkondade pealikke, keda toetasid malevapealikud ning Naiskodukaitse vabatahtlikud juhid. Sisukas ja vajalik silmast silma kohtumine aasta kokkusõlmimiseks kõigile.

Päeva alustas ja lõpetas ametist lahkuv Kaitseliidu ülem kindralmajor Riho Ühtegi (pildil), kes toonitas mitmel korral, et sellisel moel kohtub ta vabatahtlikega viimast korda. Lähtuvalt sellest vaatas Ühtegi põhjalikult tagasi oma neljale ametiaastale, mida varjutasid nii koroonakriis kui Venemaa suuremahuline sissetung Ukrainasse, kuid mille kõrval tuli ka organisatsiooni pidevalt edasi arendada. 

“Kaitseliit jääb meie vaenlasele arusaamatuks, isegi müstiliseks,” oli üks põnevamaid tsitaate ülema sõnavõtust. 

Põhjalikult vaadati tagasi suurõppusele Ussisõnad, pöörati tähelepanu Kaitseliidu noorliikmete kaasamisele ning mitmel puhul räägiti vajadusest naiskodukaitsjate potentsiaali suuremal määral kasutada. 

Tekst: Tiiu Sommer

Foto: Gunnar Teas 

 

Heimtali rühma read täienesid uute noorkotkaste võrra


"Tuli soojendab. Tuli valgustab. Valitsegu valgus ja soojus meie keskel!" - nende traditsiooniliste küünlasüütamise sõnadega avati pühapäeval, 15. detsembril Paistu rahvamajas Heimtali rühma pidulik koondus.

Seekord andsid vande viis uut noorliiget, korrates tõotuse sõnu rühmajuhi abi Reimo Jürjo järel. Siis said noored endale kaela sinised rätid, andsid allkirja ning kuuluvadki uhkusega Noorte Kotkaste ridadesse. 

Uued liikmed on: Akros Taimre, Ken-Raidon Paabos, Emil Mägi, Timo Dudarev ja Jannor Tagu.

Koondusel omistati noortele ka uued järgud.

6. järgu pälvisid: Akros Taimre, Hans Sander ja Bruno Kreek.

5. järgu said: Priit Sander Salumets ja Henrik Sander. 


Seekordse koonduse muutis pidulikuks ja meeldejäävaks see, et 1. järgu sai rühmajuhi abi Reimo Jürjo.

Loe täpsemalt SIIT

Tekst ja fotod: Tea Raidsalu

7.12.23

Reimo Jürjo pälvis Noorte Kotkaste kõrgeima järgu


Noorte Kotkaste Sakala maleva Heimtali rühma noorkotkas Reimo Jürjo pälvis Noorte Kotkaste I järgu, olles sellega neljas noorkotkas kogu organisatsioonis , kes on selle märkimisväärse tasemeni jõudnud!

Reimo on Sakala maleva noorkotkas olnud alates 2015. Reimo pühendumus ja juhtimisoskused on olnud silmapaistvad. Ta on näidanud üles erakordset oskust ja tugevust väljaõppe korraldamisel, aidates kaasa noorte kaasamisele organisatsioonis.

Reimo I järgu lõputöö teemaks oligi Sakala maleva noorkotkal just noorte kaasamine juhtimisse Kaitseliidu noorteorganisatsioonides. Töös toob ta välja välja, kuidas on Kaitseliidu noorteorganisatsioonid viimaste aastate jooksul tõstnud enda panust noorte kaasamisel juhtimisse ning otsustusprotsessi. Töös käib ta üle ka noortekogude vajadused ning eesmärgid, noortekogude koostöö arenduse ning noorte hääle kaasamisvõimalused.

Reimo on rühmapealiku abi SANK esimees, Sakala maleva esindaja üle Eesti. 

Reimo on eeskujulik noorkotkas, kes korraldab Sakala maleva noortekogu esimehena noorte aktiivgrupi tegevust ja leiab võimalust kaasa rääkida üle-eestiliselt ka teistes malevates noorliikmete kaasamise, väljaõppe ja arenguvõimaluste teemal. Reimo on näidanud erikatsete omandamise ja teadliku noorena, kuhu ta tahab jõuda - Eesti eest alati valmis! Reimo on olnud eeskujuks kõigile organisatsiooni noortele, näidates, mida on võimalik saavutada pühendumise, kire ja meeskonnatööga. 

Reimole on omistatud järgmised erialamärgid: seadusetundja, kodumaatundja, matkaja, laagri korraldaja, luuraja, arvutikasutaja, pioneer, ajakirjanik, kalamees. Samuti on ta edukas noorte omaalgatuslike projektide kirjutaja, on korraldamisel võtnud vastutavaid rolle nii maleva kui ka üle-eestilisel tasandil. 

Hiljuti pälvis Reimo kaitseminister Hanno Pevkurilt kaitseministeeriumi hõberinnamärgi olulise panuse eest Noorte Kotkaste Sakala maleva noortekogu töö edendamisel.

Noorte Kotkaste Sakala maleva instruktor Ebe Õnne iseloomustus: "Reimo on võtnud oma südameasjaks noortekogu juhtimise ja arendamise. Koos noortekogu liikmetega aktiivselt külastab maakonna koole ja tutvustab Noorte Kotkaste tegemisi ja ettevõtmisi. Sama head tööd teeb Reimo ka NOT projektide kirjutamisega. Ta on rahulik ning oskab oma teadmisi edasi anda ka uutele liikmetele. 2022. aastal oli Reimo tugev kandidaat aasta noorkotka konkursil. Rühmapealikul on Reimost alati suur abi, sest teda saab usaldada talle antud ülesannetes. Mida lubab – seda ka teeb, sellist pühendumust kohtab harva."

4.12.23

Noorkotkad ja kodutütred nautisid pidulikku ja mängulist talvelaagrit


Detsembrikuu esimesel nädalavahetusel kogunesid Sakala ringkonna kodutütred ja Sakala maleva noorkotkad Abja gümnaasiumisse talvelaagrisse, mille peakorraldajateks olid Liane Ott ja Alar Tael.

Reede õhtul olid laagri avamisel üllatuskülalisteks Eesti kaitseminister Hanno Pevkur ja Sakala maleva pealik major Andres Lapp.
"Siin on koos väga lahe seltskond, te saate targemaks ja niimoodi te muututegi ülioluliseks osaks meie riigist. Teie jaoks me seda Eestit ehitame ja hoiame!" sõnas Pevkur. Kaitseminister tutvustas noortele kolme olulist mõtet Eesti kaitsmisel: kaitsetahe, kaitsevõime ja kaitsekoostöö, ning tõdes, et nii noormeestel kui ka neidudel pärast ajateenistust kaitseväelase karjääri valimine annab võimaluse süsteemis kasvada ja areneda terve elu. "Kui elu pakub võimalusi, võtke need vastu, need, kes on ühiskonnas aktiivsed, jõuavad elus kaugele," lisas ta.
Noored esitasid Hanno Pevkurile päris palju küsimusi ning selgus, et erinevate ministriametite hulgast on kaitseministriks olemine olnud talle kõige meelepärasem ja huvitavam. 
Kaitseväelase ameti plusspooli kiitis ka Andres Lapp ja lisas, et tänu oma elukutsele on ta saanud erinevates kõrgkoolides õppida ja väga palju reisida. "Kuigi praegu on olukord maailmas keeruline, võin lohutuseks öelda, et meil on praegu õnneks hästi, me oleme tugevad ja meil on head sõbrad," nentis ta. 

Pärast avamist algasid tutvumismängud ja laagrilised jagati meeskondadesse. Õhtu tipnes improteatri katsetustega Madis Järve eestvedamisel. "Improteatris ei pea pähe õppima pikki tekste, käigu pealt mõtleme välja olukorrad ja tegelased ning niimoodi saab kas või hetkeks kõik muu unustada," tutvustas Järve ning kutsus noored mängima. Julgetest proovijatest tekkis suisa järjekord! 

Laupäeva täitsid erinevad õpitoad. Abja gümnaasiumi näiteringi õpetaja Triinu Menningu ja noortejuht Olev Luige juhendamisel said algajad selgeks esimesed tantsusammud ja oskajad õpitut meelde tuletada. See kõik ikka selleks, et õhtusel ballil hätta ei jääks! Noorte julguse ja nutikuse panid Merike Nõumees ja Raul Pinsel proovile põgenemistoas, kus tuli leida võti, mis avab õige ukse. Eda Kivisilla taaskasutusteemaline loeng "Miks ei peaks ostma 5-eurost T-särki?" tekitas küsimusi ning pakkus mõtlemis- ja arutlusainet veel tükiks ajaks. Et jõuluaeg pole enam mägede taga, sai meisterdustoas Ly Sova, Anne Sepiku ja Antonina Eeki näpunäidete järgi teha endale papitükist, lõngast ning paeltest ja pärlitest toreda ehte. Olulistel ja tundlikel teemadel tuli juttu Ly Sova korraldatud vaimse tervise töötoas. 

Päeva jooksul tuli võtta kokku julgus ning valida endale õhtuks peokaaslane ja temalt viisakalt nõusoleku saamine. Pärastlõunane aeg kulus meeskondadel esmalt selleks, et välja mõelda oma etteaste ja seda hoolega harjutada, sest pühapäeval oli oodata jõulutaati. Ja teine ülesanne: sättida end õhtuseks balliks korda - soeng, riietus, aksessuaarid, meelde tuletada tantsusammud... Elevust ja sekeldamist oli kuhjaga!

Kui ballikülalised olid õhtujuhi Kai Kannistu väljakuulutamise saatel kaunilt ehitud peosaali kogunenud ja esimesed taktid avavalsist kõlanud, täitus tantsupõrand imeilusate peolistega. Tants ja trall ei lakanud hetkekski! Noortejuhid vaatasid peolisi väga hoolikalt, sest valida tulid auväärsed tiitlid: balli kuningas ja kuninganna ning prints ja printsess. Selleks võeti arvesse noorte käitumist, väljanägemist, tantsimist - et üldmulje oleks kena. 

Balli printsess - Kerttu Leppikus
Balli prints - Rasmus Martin Raidsalu
Balli kuninganna - Marta Liiva
Balli kuningas - Sebastian Tafenau

Pühapäev, tänavuse aasta esimene advendipäev, oli ka laagrilistele ootusärev, sest oodata oli jõuluvana. Koridorides harjutati hoolega oma tantse ja laule ning sätiti korda koolimaja, mis oli terve nädalavahetuse noori võõrustanud. Viimaks antigi luba saali koguneda ning õpitu jõulutaadile ette kanda. Kui noored olid oma kommipakid välja lunastanud, oli järg noortejuhtide käes. Jõuluvana andis korralduse, et omavahel kokku leppida ei tohi ning igaüks hakkab laulma omal viisil ja kõvasti ükskõik millist jõululaulu, et kokku saaks "Kõvasti ja valesti jõululaul". Algus oli küll paras suri-muri, aga viimaks saavutasid noortejuhid kooskõla ning teenisid oma "Põdramaja" esitusega noortelt suure aplausi ja jõulutaadilt kommi. 

Peakorraldajad Liane ja Alar kiitsid kõiki noori aktiivse osalemise ja toreda talveballi eest ning tänasid kõiki kaaskorraldajaid meeldejääva nädalavahetuse eest.

Kohtumiseni uutes ägedates laagrites!

Tekst: Tea Raidsalu
Fotod: Gunnar Teas
 

Galerii